Przetargi Przeszukaj nasze strony

Aktualności - biuletyn internetowy KPODR


Agro News

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

 

Produkcja Zwierzęca > Bydło > Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych za 2007 rok

Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych za 2007 rok

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka opracowała zestawienie wyników prac hodowlanych za 2007 rok. Wyniki hodowlane pokazują wysoki potencjał hodowlany i produkcyjny stad, natomiast  tendencje wzrostowe w wydajności i składzie mleka są dowodem na to, że hodowcy obok umiejętności, wiedzy, doświadczenia i zaangażowania wkładają również dużo serca w prowadzenie swoich stad.

Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła mlecznego stanowi podstawę prac hodowlanych i dostarcza niezbędnych informacji do prawidłowego, racjonalnego zarządzania stadem.

Ocena wartości użytkowej bydła ras mlecznych w Polsce obejmuje:

  • określenie wydajności mlecznej,
  • ustalenie zawartości suchej masy mleka oraz zawartości tłuszczu, białka i laktozy,
  • obliczanie wydajności tłuszczu, białka i laktozy w laktacji
  • określenie liczby komórek somatycznych (LKS) w mleku,
  • określenie zawartości mocznika w mleku
  • określenie użytkowości rozpłodowej,
  • ocenę typu i budowy,
  • ocenę cech funkcjonalnych
  • rejestrację pochodzenia bydła w systemie informatycznym,
  • prowadzenie dokumentacji hodowlanej.

Ocena bydła mlecznego prowadzona jest trzema metodami różniącymi się częstotliwością wykonywania próbnych udojów w ciągu roku oraz liczbą udojów w ciągu doby;

A4 - minimum 11 próbnych udojów w ciągu roku, próby mleka pobierane są ze wszystkich udojów w ciągu doby,

AT4 - minimum 11 próbnych udojów w ciągu roku, próby mleka pobierane są przemiennie rano lub wieczorem,

A8 - minimum 6 próbnych udojów w ciągu roku, próby mleka pobierane są ze wszystkich udojów w ciągu doby.

Wybór metody zależy od hodowcy, a udział poszczególnych metod w skali kraju na dzień 31 grudnia 2006 roku kształtował  się następująco: A4 - 33,10%, tj. 179 180 sztuk; AT4 -  53,26%, tj. 288 291 sztuk; A8 - 13,64%, tj.  73 836 sztuk krów ocenianych. Ogółem w 2007 roku objętych oceną było 541 307 sztuk krów mlecznych.

W województwie Kujawsko-Pomorskim udział poszczególnych metod przedstawiał się następująco: A4 - 37,7%, tj. 19 278 sztuk; AT4 - 47,5%, tj. 24 218 sztuk; A8 - 14,8%, tj. 7 535 sztuk. Ogółem w 2006 roku w województwie kujawsko-pomorskim oceną objętych było 51 031 sztuk krów mlecznych.

W dniu 31 grudnia 2007 roku populacja oceniania bydła mlecznego wynosiła 541 307 krów,  w stosunku do stanu notowanego w grudniu 2006 roku odnotowano wzrost pogłowia o 28 701 sztuk (+5,30%)

W grudniu  2007 roku populacja krów mlecznych wynosiła 2 677 270 sztuk, co stanowiło 97,8% ogólnego pogłowia krów w Polsce (wg dostępnych danych GUS, Pogłowie zwierząt gospodarskich według stanu w grudniu 2007 roku). Należy zaznaczyć że pogłowie krów w 2007 roku wzrosło o 40 311 sztuk (w grudniu 2006 roku wynosiło 2 636 959 sztuk).

Populacja ocenianych krów według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku stanowiła 20,22% krajowego pogłowia krów mlecznych.

Strukturę rasową krów ocenianych w Polsce w 2007 roku przedstawia poniższy wykres.

wykres

HO - Polska holsztyńsko-fryzyjska odmiana czarno-biała
RW - Polska holsztyńsko-fryzyjska odmiana czerwono-biała
RP - Polska czerwona
SM - Simentalska
JE - Jersey
ZR - Polska czerwono-biała
ZB - Polska czarno-biała
MO- Monbeliarde
BG - Bydło białogrzbiete
BS - Brown Swiss

Przeciętną liczbę ocenianych krów w poszczególnych rasach w 2007 roku w stosunku do 2006 roku przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1. Struktura rasowa ocenianych krów mlecznych w 2006 i 2007 roku.

Rasa
odmiana barwna

Przeciętna liczba krów

2007

2006

2007

2006

sztuk

%

sztuk

%

%

HO - Polska holsztyńsko-fryzyjska odmiana czarno-biała

492 118,8

94,51

493 018,8

93,56

100,18

RW -Polska holsztyńsko-fryzyjska odmiana czerwono-biała

15 034,2

2,89

15 793,4

3,00

105,05

SM - Simentalska

4 602,0

0,88

5 966,7

1,13

129,65

RP - Polska czerwona

1 492,5

0,29

1 719,6

0,33

115 22

JE - Jersey

1 068,0

0,21

1 061,0

0,20

99,34

MO - Montbeliarde

381,6

0,07

549,0

0,10

143,87

BG - Białogrzbieta

105

0,02

143,7

0,03

136,86

ZB - Polska czarno-biała

666,0

0,13

950,5

0,18

142,72

ZR - Polska czerwono-biała

1 556,5

0,30

2 159,5

0,41

138,74

IN - inne rasy

3 669,9

0,70

5 570,4

1,06

151,79

Głównym celem oceny wartości użytkowej jest gromadzenie danych, które umożliwiają prowadzenie właściwej pracy hodowlanej w stadzie, a co za tym idzie zwiększenie opłacalności produkcji poprzez genetyczną poprawę cech użytkowych posiadanych zwierząt. Przeciętne wyniki wydajności mlecznej ocenianych krów przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2. Przeciętne wydajności ocenianych krów mlecznych za lata 2000-2007.

Lata

Przeciętna liczba krów

Mleko w kg

Różnica kg mleka
do roku poprzedniego

tłuszcz

białko

Kg

%

Kg

%

2000
2001
2002
2003
2004
2005

387 645
419 097
448 050
470 722
481 334
511 464

5 379
5 597
5 712
5 851
6 152
6 508

+352
+216
+115
+139
+301
+356

222
234
239
248
260
274

4,12
4,19
4,19
4,23
4,23
4,21

175
185
187
194
204
216

3,26
3,31
3,28
3,31
3,28
3,32

2006

520 665,9

6 664

+156

279

4,18

221

3,32

2007

526 888,5

6 688

+24

282

4,22

223

3,33

Rok 2007 był kolejnym, w którym nastąpił wzrost średniej wielkości ocenianego stada, co spowodowane było wzrastającą specjalizacją w produkcji mleka. Od kilku lat systematycznie wzrasta jednostkowa wydajność ocenianych krów, co wynika z postępu genetycznego i polepszania warunków środowiskowych. Przeciętne wydajności ocenianych krów mlecznych wg województw przedstawia tabela nr 3.

Tabela 3. Przeciętne wydajności ocenianych krów mlecznych wg województw i Regionów Oceny (wszystkie rasy i sektory).

Województwo
Region Oceny

Liczba

Przeciętna wydajność

obór

Krów przeciętnie

mleka

tłuszczu

Białka

kg

kg

%

kg

%

Lubelskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Podkarpackie
Podlaskie
Świętokrzyskie

1 330
1 277
671
3 406
445
2 206
425

28 000,3
27 449,2
8 743,1
82 884,3
6 474,0
61 316,1
6 395,5

6 359
6 470
5 808
6 215
5 086
6 654
6 286

268
273
238
262
206
281
267

4,21
4,22
4,09
4,22
4,04
4,22
4,24

211
212
191
206
168
220
207

3,32
3,28
3,28
3,31
3,30
3,31
3,30

RO PARZNIEW

9 760

221 262,5

6 337

267

4,21

210

3,31

Dolnośląskie
Lubuskie
Opolskie
Śląskie
Wielkopolskie

276
90
384
320
3 310

18 961,4
8 766,4
23 521,7
12 159,8
108 685,8

7 267
7 751
7 035
6 985
7 057

309
315
302
298
299

4,25
4,06
4,29
4,26
4,23

243
262
235
231
237

3,35
3,38
3,34
3,31
3,36

RO POZNAŃ

4 380

172 095,1

7 105

301

4,23

238

3,35

Kujawsko-Pomorskie
Pomorskie
Warmińsko-Mazurskie
Zachodniopomorskie

1 751
1 008
1 153
385

49 675,6
26 323,9
39 855,3
17 676,1

6 848
6 590
6 532
7 003

292
276
278
287

4,27
4,19
4,26
4,10

227
217
218
233

3,32
3,29
3,34
3,33

RO BYDGOSZCZ

4 297

133 530,9

6 731

284

4,22

224

3,32

POLSKA

18 437

526 888,5

6 688

282

4,22

223

3,33

Należy podkreślić, że najwyższe przeciętne wydajności w 2007 roku odnotowano w województwie lubuskim - 7 751 kg mleka, 315 kg tłuszczu i 262 kg białka  (577 kg tł. + b.).

Województwo kujawsko-pomorskie zajęło 7 miejsce w kraju  z wydajnością - 6 848 kg mleka, 292 kg tłuszczu i 227 kg białka (519 kg tł. + b.). Natomiast pod względem liczby ocenianych krów znajduje się na 4 miejscu w kraju.

Wyniki wydajności krów mlecznych w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 roku według powiatów przedstawia poniższa tabela.

Powiat

Liczba obór

Przeciętna liczba krów

Średnia stada

Przeciętna wydajność

Okres międzywyc.

Wiek 1-go wyc.

Mleko w kg

Tłuszcz

Białko

Suma kg T+B

Kg

%

Kg

%

Aleksandrowski

77

1 847,1

24,0

6506

286

4,39

216

3,32

502

428

808

Brodnicki

148

3 649,1

24,7

7087

303

4,27

235

3,31

538

416

803

Bydgoski

98

3 026,8

30,9

6586

279

4,24

221

3,35

500

422

800

Chełmiński

38

1 059,6

27,9

6415

276

4,30

215

3,35

491

428

817

Golubsko-Dobrzyński

32

672,6

21,0

6993

299

4,27

232

3,31

531

424

769

Grudziądzki

74

2 204,2

29,8

6975

301

4,32

233

3,34

534

430

805

Inowrocławski

128

5 216,6

40,8

7057

305

4,32

237

3,36

542

420

833

Lipnowski

117

2 563,1

21,,9

6754

296

4,38

225

3,33

521

412

831

Mogileński

77

2 214,2

28,8

6854

285

4,16

226

3,29

511

422

793

Nakielski

134

5 367,6

40,1

7464

316

4,23

247

3,31

563

430

828

Radziejowski

174

4 372,9

25,1

7082

301

4,25

233

3,29

534

429

803

Rypiński

81

1 874,4

23,1

6944

299

4,30

231

3,33

530

412

813

Sępoleński

81

1 868,5

23,1

5738

243

4,23

187

3,25

430

426

839

Świecki

86

1 801,2

20,9

6077

255

4,19

199

3,28

454

420

829

Toruński

102

2 785,9

27,3

6271

261

4,16

210

3,34

471

437

809

Tucholski

75

2 248,9

30,0

6649

289

4,35

224

3,37

513

438

834

Wąbrzeski

62

1 260,8

20,3

6176

260

4,21

202

3,27

462

421

812

Włocławski

61

1 783,6

29,2

7490

323

4,31

252

3,37

575

430

809

Żniński

106

3 858,5

36,4

6977

293

4,20

233

3,34

526

423

796

Województwo
Kujawsko-Pomorskie

 

1 751

 

49 675,6

 

28,4

 

6848

 

292

 

4,27

 

227

 

3,32

 

519

 

425

 

814

Więcej informacji na temat oceny użytkowości krów mlecznych możecie Państwo uzyskać w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie - Regin Oceny Bydgoszcz. ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz, tel. 052 376 73 00 lub na stronie internetowej www.pfhb.pl

Małgorzata Duras-Chróściel
gł. spec. ds. bydła
w KPODR Minikowo O/Zarzeczewo

 

do góry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHTML Menu / JavaScript Menu Powered By OpenCube