Ewidencja przychodów i rozchodów dla beneficjentów PROW

Chcąc skorzystać ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rolnicy muszą wziąć pod uwagę obowiązek prowadzenia zapisów ewidencjujących przychody i koszty w gospodarstwie.

Obowiązek prowadzenia ewidencji mają beneficjenci trzech sztandarowych działań PROW 2014-2020:

a)       „Premie dla młodych rolników”

b)       „Modernizacja gospodarstw rolnych”

c)       „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

Zgodnie z rozporządzeniami dla wymienionych działań beneficjent jest zobowiązany prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów w gospodarstwie wg wzoru z załącznika nr 3 do rozporządzenia dotyczącego operacji „Premie dla młodych rolników”, przez 5 lat od dnia przyznania pomocy/pierwszej raty pomocy, chyba że beneficjent jest obowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

Ewidencjonowanie przychodów i rozchodów w gospodarstwie ma służyć Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do kontroli założeń biznesplanu i pomóc
w obliczeniu wzrostu wielkości ekonomicznej. Zwłaszcza, że w ww. działaniach jednym z założeń jest wykazanie, że zaplanowana inwestycja wpłynie na wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o min. 10% odpowiednio dla operacji „Premie dla młodych rolników” i „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz o min. 20% dla operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

Prowadzenie ewidencji nie jest trudne. W ewidencji tej powinny być uwzględnione wszystkie zdarzenia związane z realizacją operacji oraz prowadzeniem gospodarstwa. Wzór wymaga wpisania daty otrzymania przychodu lub poniesienia kosztu, numer dokumentu księgowego oraz podsumowania wpływów i wydatków za dany miesiąc.

Podstawą dokonywania wpisów w ewidencji są:

- faktury, faktury VAT RR, rachunki i dokumenty celne,

- inne dowody dokonania operacji gospodarczej zawierające co najmniej: wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie uczestników operacji gospodarczej (nazwa i adres); datę wystawienia dowodu lub okres dokonania operacji gospodarczej; podmiot operacji gospodarczej, jego wartość i ilość; podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych,

- dzienne zestawienie faktur dotyczących sprzedaży sporządzone do zbiorczego wpisu,

- dowody opłat pocztowych i bankowych,

- inne dowody opłat i dokonanych płatności.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako równorzędną rachunkowość do ewidencji przychodów i rozchodów uznaje Książki Rachunkowości Rolnej Polski FADN (wpływy i wydatki) oraz rejestry VAT prowadzone przez rolników rozliczających się na zasadach ogólnych.

Ewidencje oraz dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy, należy przechowywać w miejscu zamieszkania albo siedzibie beneficjenta (w przypadku prowadzenia ewidencji przez biuro rachunkowe dokumentacja może być przechowywana w miejscu prowadzenia rachunkowości).

Brak ewidencji przychodów i rozchodów objęty jest sankcjami i powoduje konieczność zwrotu części otrzymanej kwoty uzyskanej w ramach przyznanej pomocy z PROW 2014-2020.

 

Karolina Dalka
KPODR w Minikowie

Źródła:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015r. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r.